خوب و خرسی

latex4

پنجشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۷ ق.ظ

% !TEX encoding = UTF-8 Unicode

\usepackage[fullpage]

\documentclass[12pt]{article}

\usepackage[localise]{xepersian}

\settextfont{X Shiraz}

\شروع{نوشتار}

  سلام خرسی بیایید \متن یک متن بنویسیم 


\lr{hey this is english}

این پارگراف دومه


\زیرخط {این متن زیر خط دارد}


\begin{tabular}{|c|c|}

\hline

ورودی & خروجی\\

یک & دو\\

\end{tabular}

\پایان{نوشتار}


----------------------------

% !TEX encoding = UTF-8 Unicode

%\usepackage[fullpage]

\documentclass{article}

\usepackage[localise]{xepersian}

\settextfont[Scale=1.1]{IRLotus}

\title{روز کارگاه}

\author{خرسی }


\شروع{نوشتار}

\maketitle

\begin{table}

\centering

\begin{tabular}{|c|c|}

\hline

ورودی & خروجی\\

\hline

یک & دو\\

\hline

\end{tabular}

\caption{جدول ورودی خروجی}

\end{table}

\section{مقدمه}

\subsection{تاریخچه}


  سلام خرسی بیایید \متن یک متن بنویسیم 


\lr{hey this is english}

این پارگراف دومه


\پایان{نوشتار}

....................................

\big break 

\small break

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۲۷
kherci